ซ่อมบำรุง การตรวจสอบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ หลักการและเหตุผล

ซ่อมบำรุง การตรวจสอบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันสถานประกอบการเกือบทุกแห่งมีระบบดับเพลิงด้วยน้ำที่มีมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดับเพลิงด้วยน้ำพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ผู้ดูแลต้องมีความรู้ความชำนาญในการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง

ดังนั้นเพื่อให้ระบบดับเพลิงด้วยน้ำมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจทดสอบประสิทธิภาพระบบดับเพลิงโดยผู้เชียวชาญ พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยสำหรับพนักงานและสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์

– เพื่อให้มั่นใจว่าปั๊มน้ำดับเพลิงมีประสิทธิภาพพร้อมตลอดเวลา
– เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
– เป็นไปตามข้อกำหนดของ NFPA 25 ( NFPA เป็นชื่อย่อของ National Fire Protection Association ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1896 เป็นองค์กรชั้นนำของโลกที่สนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันอัคคีภัย สำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ภารกิจหลักของ NFPA คือ จัดทำและสนับสนุนการกำหนดมาตรฐาน ที่พัฒนามาจากสถิติและข้อมูลความเสียหายจริงของชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากอัคคีภัยและอุบัติภัยต่างๆ ด้วยวิธีประชามติ การวิจัย การฝึกอบรม และการให้ความรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะลดปัญหาและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัยและอุบัติภัยต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรโลก )
– เพื่อให้ผู้ใช้งานคุ้นเคยกับการใช้ปั๊มน้ำดับเพลิง
– ติดตามสมรรถนะของปั๊มน้ำดับเพลิงเพื่อป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง
– ปลอดภัยไว้วางใจได้
– เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทประกันภัย

การทดสอบแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. ทดสอบประสิทธิภาพของปั๊มน้ำดับเพลิง ( Fire Pump Performance Test )เทียบกับ Designed Curve ตั้งแต่ 0% ถึง150%ตามมาตรฐาน

2. ทดสอบประสิทธิภาพของระบบท่อส่งน้ำโดยการฉีดน้ำที่จุดไกลสุดหรือจุดสูงสุด( Flow Test )ตามมาตรฐาน

การตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ

– การตรวจน้ำสำรอง

– การตรวจสอบเชื้อเพลิงสำรอง

– การตรวจเครื่องยนต์

– การตรวจสอบท่อทางด้านดูด

– การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

– การตรวจปั้มน้ำดับเพลิง,จ๊อกกี้ปั้ม

– การตรวจระบบสตาร์ท

– การตรวจวาล์วน้ำต่างๆ

– การตรวจ สายฉีดน้ำและตู้เก็บสายฉีด

– การตรวจข้อต่ออ่อน

– การตรวจระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง

– การทดสอบประสิทธิภาพปั๊มน้ำดับเพลิง

– สำรวจสภาพพื้นที่บริเวณการติดตั้งระบบดับเพลิง

– ตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

– การทดสอบประสิทธิภาพระบบดับเพลิงด้วยน้ำ

– สรุปผลการตรวจสภาพระบบดับเพลิงแนะแนวทางแก้ใขเบื้องต้น